Büro

equipe

associeen

Francis

Hoffmann

Architekt, Urbanist, Energieberoder

245 180-21

Lea

Hoffmann

Architektin, Urbanistin

245 180-22

Laurent

Jacques

Architekt

245 180-24

matoarbichter

Laurence

Bastin

Architektin

+352 245 180-25

Émilie

Goffin

Architektin

+352 245 180-26

Dimitri

Meert

Architekt

+352 245 180-23

Céline

Delignere

Architektin

+352 245 180-23

Catherine

Hilbert

Innenarchitektin

+352 245 180-26

Philosophie

"L'architecture actuelle s'occupe de la maison, de la maison ordinaire et courante pour hommes normaux et courants. Elle laisse tomber les palais. Voilà un signe des temps." - Le Corbusier

Dank senger interner Organisatioun an geliewtem Teamwork kann Architecture Hoffmann Eech Architekturservicer vunn gudder Qualitéit ubidden.

Beim Ausschaffen vunn jidder eenzelnem Projet berücksichtege mir den spezifesche Kontext.

D’Integratioun an déi gebauten Emwelt, den Ëmweltschutz, eng energetisch Optiméirung vunn der Architekturform, eng funktional Organisatioun, senn Kriteren deenen mir bei all Konzept Rechnung droen.

Mir probéieren einfach an efficace Äntwerten op komplizéiert Froenstellungen ze fannen.

Eist Ziel ass och, den Bauhär während dem Ooflaaf vumm Projet ze ennerstetzen, et him erméiglichen seng Iddien emzesetzen, an den festgeluechten Budget ze respektéieren.

ARCHITEKTUR

Neibau, Restauratiounen, Embau, Sanéierungen, ...

ENERGIE BEROODUNG

Ausschaffen vumm Energieberoodungs-Rapport, technisch Iwwerwaachung vun der Ausféierung vun den Sanéierungsmoossnamen. Energieberechnungen, ...

INNENARCHITEKTUR

Als Onofhängigen Optrag oder als Ergänzung zu enger Architektur-Missioun, Bannenariichtungen, Entworf vu Miwwelen, ...

URBANISMUS

Gestaltung vumm Aussenbereich an öffentlichem Raum, Machbarkeetsstudien, Lotissementspläng (PAP), Emännerungen vunn Bebauungspläng (PAG), ...

MISSIOUNEN

GESAMT MISSIOUN

 • Skizzen
 • Entworf
 • Dossier an Pläng fir d’Baugenehmigung
 • Detailpläng
 • Ausschreiwungen an Verginn vunn Opträg
 • Iwerwaachung bei der Ausféierung vunn den Aarbichten
 • Schlussrapport an Oofrechnung

DEEL MISSOUN

 • Skizzen
 • Entworf
 • Dossier an Pläng fir d’Baugenehmigung

ZOUSATZ MISSIOUN

 • Machbarkeetsstudien
 • Parzeléierungen
 • Rentabilitéitsrechnungen
 • Expertisen
 • Koordinatioun
 • Sanéierungen

viergeschicht

"Le rôle de l'architecte est d'assister le maître de l'ouvrage tout au long du processus de construction."

2013 // Grennung vom Büro Architecture Hoffmann zu Géisdref
2017 // Architecture Hoffmann plennren op Dol

Eise Büro Architecture Hoffmann gouf 2013 gegrënnt, a besteht lo aus engem Team von 8 Legd. Eis Equipe setzt sich aus dräi Associeen (Francis Hoffmann, Lea Hoffmann a Laurent Jacques) a fennef Matoarbichter zesomen. Eis Projeten senn haaptsächlich zu Lëtzebuerg, an denen ënnerschiddliche Beräicher von der Architektur, Innenarchitektur, Energieberodung an Urbanismus.